pexels-trey-musk-11399181.jpg

Saving the World on the Threshold of World War III

Avatar of Michal Valta Michal Valta Mar 2022

Scroll down to read the original version in Czech.

The idea of the viaGood project, the first social network designed to address the gravest current threats, has been on my mind for quite some time. The main driver was my general inner dissatisfaction with where the world has been heading lately. I wanted to create a tool that brings together millions of people around the world who, like me, want to do something about those threats. With every negative news item in the media, whether on environmental pollution or a new local conflict, my concerns with the state of the world rapidly increased…

The first viaGood concept was largely focused on protecting nature, maintaining biodiversity and supporting the restoration and conservation of wildlife. I felt that the greatest threats to our world today came from this direction. viaGood provided 43 areas for assistance at the time – from global warming to saving an abandoned dog.

In considering the slogan for our project last year, it occurred to us that viaGood is a mobile application for saving the world – whether on a large scale (supporting legislation to reduce CO2 emissions) or on a small scale (such as supporting shelters to save the world of that abandoned dog).

We prepared the viaGood application to launch in pilot version 4.X. In the meantime, the world has been shocked by another, completely unexpected threat: On the morning of February 24th, one of the nuclear powers attacked a neighboring sovereign state, with the ensuing emergency state of its nuclear weapons, and we all unexpectedly reached the threshold of World War III. A threat I had never expected to experience.

At the same time, a huge wave of solidarity and desire for peace arose globally. Social networks have helped to connect people from all over the world, to provide rapid material assistance, support for non-profit organizations of unprecedented proportions and to show amazing international solidarity and unity. The true power of these technological tools were manifested, as well as confirmation of the original idea of our project: uniting a large number of people to support good deeds.

Bez názvu-1_Kreslicí plátno 1_Kreslicí plátno 1.png

Within 48 hours, viaGood has launched 3 new aid projects: one for emergency medical care in occupied Ukraine, another for helping with the most pressing supply of water, food and basic necessities, and the third for providing long-term assistance to children in war zones, who have suffered shock or trauma. In addition, we are focused on activities that permanently promote peace and prevent further possible conflicts.

Specific aid through viaGood goes to the suffering Ukrainian nation and to the civilians (especially children) who are currently the innocent victims of war.

Strategic conceptual steps of viaGood are aimed at permanently promoting peace and changing the world for the better, by doing good on a daily basis.

Our prayers are aimed at politicians to avert the current threat of global conflict and to end the current bloodshed in Ukraine.

Our faith finds solace in the hope that, after this conflict ends, people will become more aware of how vulnerable the world is, and will focus on other (no less important) issues, such as global warming, deforestation and biodiversity loss.

We believe in a better future and in the daily improvement of the world by doing good. That is the reason why we founded viaGood.


Original text (in Czech):

Zachraňování světa na prahu 3. světové války

Myšlenka projektu viaGood, první sociální sítě navržené pro řešení největších aktuálních hrozeb, se rodila v mojí hlavě už poměrně dlouho. Hlavním hybatelem byla moje vnitřní celková nespokojenost s tím, kam se svět v poslední době směřuje. Chtěl jsem vytvořit nástroj, který spojí miliony lidí na celém světě, kteří, stejně jako já, s tím chtějí něco dělat. S každou negativní zprávou v médiích, ať už se týkala znečištění přírody nebo nového lokálního konfliktu, kterou jsem shlédl v médiích, byla moje vnitřní nespokojenost se stavem světa stále větší a větší…

První koncept viaGood byl hodně orientovaný na pomoc přírodě, udržení biodiverzity a podpory obnovy a zachování divoké přírody. Cítil jsem, že největší ohrožení našeho současného světa přichází z tohoto směru.

viaGood měl v té době 43 oblastí, kde se dalo pomáhat. Od globálního oteplování až po pomoc opuštěným psům.

Když jsme přemýšleli v loňském roce nad sloganem k našemu projektu, napadlo nás, že viaGood je mobilní aplikace na zachraňování světa - ať už ve velkém měřítku (podpora legislativy snižující emise CO2) nebo v malém měřítku (například podpora psích útulků pro záchranu světa třeba právě toho opuštěného psa).

Připravili jsme aplikaci viaGood ke spuštění v pilotní verzi 4.X a mezitím se svět ocitl v šoku jiného, naprosto nečekaného ohrožení: 24. února ráno zaútočila jedna z jaderných mocností na sousední suverénní stát a následnou pohotovostí svých nukleárních zbraní jsme se všichni nečekaně ocitli na prahu 3. světové války. Hrozba, kterou jsem nepředpokládal, že někdy v životě zažiju.

Současně s ní se zvedla na celém světě obrovská vlna solidarity a touhy po míru. Sociální sítě pomohly spojit lidi z celého světa pro rychlé poskytnutí materiální pomoci, podpory neziskovým organizacím nevídaného rozsahu a projevením obrovské celosvětové solidarity a jednoty. Ukázala se skutečná síla těchto technologických nástrojů a potvrzení původní myšlenky našeho projektu: sjednocení velkého počtu lidí pro podporu dobrých skutků.

viaGood během 48 hodin zavedl 3 nové projekty, kde se dá aktuálně pomáhat: Jeden na urgentní lékařskou pomoc okupované Ukrajině, druhý na pomoc s nejnutnějšími dodávkami vody, jídla nebo základních potřeb, a třetí na poskytování dlouhodobé pomoci dětem ve válečných oblastech, které utrpěly šok nebo trauma. Kromě toho jsme se zaměřili na aktivity trvale podporující mír a prevenci dalších možných konfliktů.

Konkrétní pomoc skrze viaGood směřuje strádající Ukrajině a lidem (specielně dětem) trpícím v těchto dnech válkou.

Strategické koncepční kroky viaGood směřují k trvalé podpoře míru a změně světa k lepšímu děláním dobra na každodenní bázi.

Naše modlitby směřují politikům, aby odvrátili aktuální hrozbu celosvětového konfliktu a ukončili aktuální krveprolití na Ukrajině.

A naše víra se ubírá představou, že lidé si po skončení tohoto konfliktu více uvědomí, jak je svět zranitelný, a upřou úsilí i na řešení ostatních (neméně důležitých) problémů, jako je globální oteplování, odlesňování pralesů a ztráta biodiverzity.

Věříme v lepší budoucnost i v každodenní zlepšování světa děláním dobrých věcí. Proto jsme založili viaGood.